هنرستان پسرانه مهندس جواد موفقیان کرج اطلاعیه شروع سال تحصیلی 1401-1400 پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400
دهم الکترونیک الف قابل توجه دانش آموزان هنرستان موفقیان دانش آموزان گرامی ضمن تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید
برنامه تدوین شده جهت حضور هنرجویان گرامی در مدرسه بصورت
جداگانه برای هر کلاس قرار داده شده است.
لطفا گروه کلاسی خود را بخاطر بسپارید.
دهم حسابداری یازدهم شبکه و نرم افزار دهم ماشین ابزار یازدهم الکترونیک زندگینامه مهندس موفقیان یازدهم حسابداری الف دهم شبکه و نرم افزار یازدهم ماشین ابزار دوازدهم شبکه و نرم افزار الف دوازدهم الکترونیک دوازدهم حسابداری دوازدهم ماشین ابزار دهم الکترونیک ب دوازدهم شبکه و نرم افزار ب یازدهم حسابداری ب

آموزش های رشته حسابداری

دانش آموزان رشته حسابداری در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته الکترونیک

دانش آموزان رشته الکترونیک در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته ماشن ابزار

دانش آموزان رشته ماشین ابزار در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.

آموزش های رشته شبکه و نرم افزار

دانش آموزان رشته شبکه و نرم افزار در این بخش می توانند، به آموزش های مرتبط با رشته ی خود دسترسی داشته باشند.