پایه دهم: فیزیک
پودمام اول جلسه دوم
دبیر: آیینی

نظرات بسته شده است.