پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان اول جلسه هفتم
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.