پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان اول جلسه ششم
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.