پایه یازدهم حسابداری:اموال و انبار
پودمان اول ویدیو دوم
هنرآموز: آقایان موسوی و کاظمی

نظرات بسته شده است.