پایه دهم الکترونیک:عرضه تخصصی قطعات پودمان اول جلسه دوم قسمت دوم
هنرآموزان:کاویانی و آیینی

نظرات بسته شده است.