پایه دهم الکترونیک:عرضه تخصصی قطعات پودمان اول جلسه ششم قسمت اول
هنرآموزان:کاویانی و آیینی

نظرات بسته شده است.