پایه یازدهم حسابداری:اموال و انبار
پودمان دوم ویدیو هفتم
هنرآموز: آقایان موسوی و کاظمی

نظرات بسته شده است.