پایه یازدهم حسابداری:اموال و انبار
پودمان دوم قسمت دوم ویدیو هشتم
هنرآموز: آقایان موسوی و کاظمی

نظرات بسته شده است.