پایه دهم الکترونیک:عرضه تخصصی قطعات پودمان دوم جلسه اول قسمت اول
هنرآموزان:کاویانی و آیینی

نظرات بسته شده است.