پایه دهم الکترونیک:عرضه تخصصی قطعات پودمان دوم جلسه سوم قسمت دوم
هنرآموزان:کاویانی و آیینی

نظرات بسته شده است.