پایه دهم ماشین ابزار:فیزیک فصل سوم بخش دوازدهم
دبیر: اقای محمودی

نظرات بسته شده است.