پایه یازدهم حسابداری:اموال و انبار
پودمان دوم قسمت پنجم ویدیو یازدهم
هنرآموز: آقایان موسوی و کاظمی

نظرات بسته شده است.