پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان دوم جلسه ششم- مدار فلورسنت
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.