پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان دوم جلسه هشتم- دیمر1
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.