پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان دوم جلسه اول ترمینال
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.