پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان دوم جلسه نهم- کولر آبی
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.