پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان دوم جلسه سوم
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.