پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان سوم جلسه اول-
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.