یازدهم الکترونیک:ساخت پروژه
پودمان سوم جلسه دوم
هنرآموز: دهقان/کمالزارع

نظرات بسته شده است.