پایه دهم الکترونیک: مدار چاپی
پودمان سوم جلسه :بکسوسازنیم موج
هنرآموز:دهقان/نوریخانی

نظرات بسته شده است.